ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

     ☼ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (Amnatcharoen Municipality Demonstration School) สถาปนาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมของ “โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง” ซึ่งมีความเป็นมาดังนี้ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ชาวบ้านทุ่งสว่างได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน ซึ่งมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้ นายอ่าง ทัศบุตร นางมอญ สายสมุทร นายสอน ขัมภะกิจ นายถวิล เข็มแก้ว และนายหงส์ คณาเสน รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด ๘ ไร่ - งาน ๙๑ ตารางวา ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน อ.จ. ๓๙๙ เปิดทำการเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง” เป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวรจักร คงไชย เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก (ครูใหญ่)
     ☼ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
     ☼ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
     ☼ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
     ☼ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
     ☼ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นายวรจักร คงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ และนายชูชาติ อินทร์อร่าม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     ☼ วันที่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙  คณะกรรมการภาคี ๓ ฝ่าย ได้ประชุมลงมติให้โอนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ไปสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและเห็นชอบแผนงานการจัดการศึกษาหลักสูตร ๒ ภาษา และเห็นชอบเสนอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ” นายชูชาติ อินทร์อร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง จึงนำมติที่ประชุมคณะกรรมการภาคี ๓ ฝ่าย เสนอต่อนายวิเชียร อุดมศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ ในการนี้นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญได้มีวิสัยทัศน์และเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้ให้ความเห็นชอบการรับโอนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
     ☼ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นายวิเชียร อุดมศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ จึงเสนอญัตติรับโอนสถานศึกษาต่อสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญและสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญได้มีมติเอกฉันท์รับโอนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
     ☼ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ถ่ายโอนสถานศึกษา วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญลงนามส่งมอบสถานศึกษาให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
     ☼ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาจากเดิม โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เป็น โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ โดยมีนายชูชาติ อินทร์อร่าม เป็นผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก และนางสาวณัฐณา เชี่ยวสกุล เป็นครูผู้สอนคนแรก
     ☼ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นวันเปิดทำการวันแรกและให้นับว่าเป็นวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ มีนักเรียนจำนวน ๓๗ เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ คน โดยมีนายชูชาติ อินทร์อร่าม ค.บ.การประถมศึกษา , ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูปฏิบัติการสอน จำนวน ๔ คน ได้แก่ นางสาวสุกัญญา อิติวุตตา ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น อบ.๑-๓ , นางสาว อรอุมา ภูพันดี ศษ.บ.นาฏศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น ป.๑-๒ , นางสาวธนาภรณ์ ภูวงศ์ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น ป.๓-๔ , นางสาวณัฐณา เชี่ยวสกุล ค.บ.คณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น ป.๕-๖
     ☼ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (แบบ ศน.สท. ๘) จำนวน ๖.๒ ล้านบาท โดย ก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
     ☼ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา (แบบ ศน.สท. ๔/๑๒) จำนวน ๑๐.๑ ล้านบาท
     ☼ ปัจจุบัน (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔) เปิดทำการเรียนการสอน ๒ ระดับชั้น ได้แก่ ระดับชั้นอนุบาล (อนุบาล ๑-๓) และระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) มีนักเรียน จำนวน ๑๑๗ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๕ คน ดังนี้

 1. นายชูชาติ อินทร์อร่าม               ผู้อำนวยการโรงเรียน
 2. นางสาวเกศราภรณ์ ปรากฏ         ครู คศ.๑
 3. นางสาวนิติภูมิ ลาภา                  ครูผู้สอน
 4. นางสาวรัชนก คล้ายพงษ์            ครูผู้สอน
 5. นางสาวฐิติพร ศรีบูรณ์                ครูผู้สอน
 6. นางสาวยุธิดา บุญโต                  ครูผู้สอน
 7. นางสาวกนกนุช ประทุม              ครูผู้สอน
 8. นางสาวเนตรนภา อาริจิตร์           ครูผู้สอน
 9. นายชาญณรงค์ นาคสิงห์ทอง      ครูผู้สอน
 10. นางสาวจันทร์ธิดา คงไชย           ครูผู้สอน
 11. นางวนิดา ยานิพันธ์                    เจ้าหน้าที่ธุรการ
 12. นางสาวเพ็ญประภา หมู่เพ็ชร      ครูจิตอาสา
 13. นายภูมิรวิชญ์ สิงห์ประเสริฐ        ครูจิตอาสา
 14. นายวิสัย อุทิตสาร                     นักการภารโรง
 15. นายสายันต์ บุญสมยา                เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม)

                                                                   -------------------------------