วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์สถานศึกษา
            “ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เป็นสถานศึกษาส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ดนตรี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และศิลปะ ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้”
 
ปรัชญาของสถานศึกษา
            “ก้าวสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”


ต้นไม้ประจำสถานศึกษา
          ต้นคูณ
 
ดอกไม้ประจำสถานศึกษา
          ดอกคูณ
 
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาไทย : โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Amnatcharoen Municipality Demonstration School
 
ชื่อย่อสถานศึกษา
          ชื่อย่ออักษรไทย “ส.ท.อจ.”  และ  ชื่อย่ออักษรโรมัน “A.M.D.S.”