พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ (MISSION)
 1. ส่งเสริมความรอบรู้และทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
 2. ส่งเสริมความรอบรู้และทักษะด้านดนตรี
 3. ส่งเสริมความรอบรู้และทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 4. ส่งเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และจินตนาการศิลปะ
 5. ส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและทักษะการทำงานเป็นทีม
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีความสุข กระบวนการสร้างวินัยเชิงบวก กระบวนการสร้างสำนึกคุณธรรม กระบวนการสุนทรียะสนทนา กระบวนการจิตปัญญาศึกษา กระบวนการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 8. พัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนที่มีความสุข
 9. พัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่การเป็นโรงเรียนหลักสูตรสองภาษา English Bilingual Education  (EBE)
 10. พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามทฤษฎีของมอนเตสเซอรี่
 11. พัฒนาการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาตามทฤษฎีพหุปัญญา
 
เป้าหมายของสถานศึกษา
                    1. สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศ ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ด้านดนตรี ด้านคณิตศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ และด้านกระบวนการกลุ่ม
                    2. ผู้เรียนที่จบการศึกษาสามารถสื่อสารกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างภาคภูมิ สามารถบรรเลงดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด มีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เชิงสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ มีทักษะการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          3. ผู้เรียนที่จบการศึกษาประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลตามทฤษฎีพหุปัญญา
          4. ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “สุข สร้างสรรค์ สุภาพ”
5. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญและชุมชนใกล้เคียง ได้รับโอกาสทางการศึกษาในการเข้าเรียนในระบบการเรียนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนรัฐบาล/โรงเรียนเอกชนชั้นนำ โดยไม่เสียค่าบำรุงทางการศึกษา
 
 
ปรัชญาของสถานศึกษา
“ก้าวสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”