หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน


ระดับชั้นที่จัดการศึกษา
          - ระดับก่อนประถมศึกษา ได้แก่ ชั้นอนุบาล ๑ – ๓  
          - ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
          - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ชั้นอนุบาล ๑ – ๓)  
          - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖)