ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ อินทร์อร่าม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน