คณะผู้บริหาร

นายชูชาติ อินทร์อร่าม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา