คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวเกศราภรณ์ ปรากฎ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวรัชนก คล้ายพงษ์
ครูปฏิบัติการสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวฐิติพร ศรีบูรณ์
ครูปฏิบัติการสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวนิติภูมิ ลาภา
ครูปฏิบัติการสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3