กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกนกนุช ประทุม
ครูปฏิบัติการสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2