กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทร์ธิดา คงไชย
ครูปฏิบัติการสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4