กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววชิราภรณ์ วงษ์ทอง
ครูปฏิบัติการสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5