กลุ่มสาระฯศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

นายชาญณรงค์ นาคสิงห์ทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6