กลุ่มสาระฯศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

นายชาญณรงค์ นาคสิงห์ทอง
ครูปฏิบัติการสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6